FİKRİYAT EVRENİNDE MEFHUMLAR

 Her düşünce sistematiğinin, her dinin, her ideolojinin nevi şahsına münhasır bir dili, literatürü, kavramları ve edebiyatı vardır. Belki de bu işin doğasıdır ve dahi olması zaruridir. Davanın, düşüncenin oluşumunda ve mesajının iletilmesinde anahtar rol ve fonksiyon mefhumlar, kavramlar üzerindedir. Bir dava ve düşünceyi var kılan kilit kodların aktarılması anlamında temel kavramlar bir yönüyle eğitim konusu […]

SOSYOLOJİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE MEDRESELER

Belirli bir zaman, mekân ve vakıa tahlilinde olduğu gibi belirli bir toplumsal-politik vakıa da bir temel parametre üzerinden okunabilmektedir. Burada parametrenin kişi, toplum, ekol veya kurum olması çok da önemli değildir. Önem arz eden parametrenin vakıaya ne ölçüde tetabukudur kuşkusuz. Sağlıklı okumanın şartı hadiseye farklı zaviyelerden bakılabilmesidir. Bir başka deyişle tek boyutlu yaklaşım sınırlandırıcı bir […]

İTİSAM FIKHINA GİRİŞ

Beni Âdemin iki dünya saadetini temin etme hedefindeki İslam düşüncesi tabiatıyla bireysel ve toplumsal ilişkilere dair kapsamlı hükümler getirmiştir. İslam düşüncesinin temel hususiyetlerinden birisi de vakıayı göz önüne alan gerçekçiliğidir. İnsanın nevi şahsına münhasır bir varlık olması, her bir insanın bir âlem olması ile sosyal bir yapıda halk edilmesi ben-biz dengesine dair ferdi ve ictimai […]